wordmarketdirect.com

Update at 20/03/2018_18:33:18:14 Lidhja "Sellers" dhe "Buyers" direkt

No intermediary other the carrier

worldmarketdirect.com nga The_Artisanal_Farm_Europe Dhe personeli me aftësi të kufizuara shërbimi Handiskan

Fax : +33 957 198 681  contact@worldmarket.com

E RËNDËSISHME: Zhvillimi i mjeteve për anëtarët është duke u përfunduar,
A STOCK ZERO products are used for testing
The opening to members and sales are planned before the end of the first half of 2018,

Kushtet e përgjithshme të shitjes

PREAMBULA

Këto kushte të përgjithshme të shitjes në faqen e internetit tëworldmarketdirect.com (C.G.V)

"Termat" lidhen midis, në njërën anë:

worldmarketdirect.com dhe, TAFE, botues i faqes së internetit në emër të prodhuesve të shitjeve të anëtarëve, kompanisë

Dhe së dyti:

Të gjithë custommers, indidal ose profesionale, të mëdha, ("custommer") duke bërë një blerje në webwebsite worldmarketdirect.com ("faqja e internetit")

Klienti dhe botuesi ("Palët") bien dakord që marrëdhëniet e tyre do të qeverisen ekskluzivisht nga këto Kushte të disponueshme në faqen e uebfaqes në kohën e urdhërit për përjashtimin e çdo kushti tjetër.

KAPITULLI 1: QËLLIMI
Këto kushte synojnë të përcaktojnë kushtet e shitjes ndërmjet Palëve, si dhe të drejtat dhe detyrimet e secilit prej tyre gjatë blerjeve të produkteve të bëra në faqen e internetit dhe të zbatohen pa kufizime ose rezerva për të gjitha produktet e shitura në faqen e internetitpavarësisht nga natyra e tyre.

Për të gjithë konsumatorët dhe çdo porosi të vendosur në faqen e internetit nënkupton pranimin total pa asnjë llogari Përdoruesi dhe aplikoni pa kufizim ose rezervë këto kushte që rregullojnë shitjen e ndonjë produkti të shfaqur në uebfaqen e botuesit dhemundësisht kushtet e veçanta ose një ose më shumë produkte ose urdhra të veçanta.

Përshtypësi shprehimisht pranon hapjen e llogarisë së tij dhe vendosjen e një urdhri për të lexuar Termat, të jetë në zotësi të plotë ligjore për të përmbushur dhe miratuar Politikën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale.

Krejt klienti i hapur dhe çdo porosi e vendosur në faqen e internetit nënkupton pranimin total pa asnjë llogari Kualifikimi i Përdoruesit këto Kushte që rregullojnë shitjen e ndonjë produkti të shfaqur në webwebsite të botuesit dhe mundësisht kushtet e veçanta osespecifike një ose më shumë produkte ose urdhra.

Produktet ofrohen për shitje nga furnizuesit në mbarë botën (shitësit e anëtarëve), furnizuesit "Anëtarët" marrin përsipër të dorëzojnë në të gjitha vendet botërore

Informacioni: Tatimet vendore mund të kërkohen me marrjen e urdhrit, shitësi nuk mund të jetë përgjegjës për rregullat e tatimit lokal të cilat nuk janë specifikuar në ndonjë dokument të shitjes, shitësi dhe faqja e internetit bëjnë çdo përpjekje për të qenë në përputhje me rregullat lokalelegjislacioni i përdoruesit, shitësi dhe faqja e internetit nuk janë të detyruara të rimbursojnë taksat vendore që do të ishin kërkuar, teknikëve u kërkohet të zbatojnë mjetet teknike në përputhje me ligjet e taksave vendore.

Botuesi rezervon të drejtën të modifikojë këto Kushte në çdo kohë, por ato zbatohen vetëm nëse nuk është rënë dakord ndryshe ndërmjet Palëve,

KAPITULLI 2: HYRJA NË WEBSITE

Përdoruesi përdor të gjitha mjetet teknike të zgjedhjes së tyre për të hyrë në faqen e internetit nën përgjegjësinë e tij.

Botuesi nuk mban përgjegjësi për vështirësitë në pajisjet e lidhura me aksesin e përdoruesit ose cilësinë e rrjetit.

shpenzimet e telekomunikacionit dhe internetit me faqen e internetit do të jenë përgjegjësi e përdoruesit.

KAPITULLI 3: INFORMACION MBI SHITJEN E PRODUKTEVE

Produktet ofrohen për shitje online në limitin e stoqeve.

Përdoruesi do të njoftohet për karakteristikat, origjinën, furnizuesin, vendin, çmimin dhe disponueshmërinë e produkteve që dëshirojnë të porositni dhe këtë përpara konfirmimit të porosisë.

Fotot që ilustrojnë produktet e ofruara në faqen e internetit dhe që transmetohen nga furnizuesit tanë janë sa më të sakta që munden, por janë të ekspozuara vetëm për informacion dhe nuk janë kontraktuale.

Ngjashëm, listimet e bëra nga informacionet e siguruara nga furnizuesit nuk janë shterues dhe nuk mund të angazhohen në asnjë rast të përgjegjësisë së botuesit.

Botuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar ofertën e tij në çdo kohë në varësi të kufizimeve të furnizimit ose standardeve.

Shitur produktet në internet mund të shkelin ligjet e vendit të blerësit. Blerësi është i përkushtuar të respektojë ligjet në vendin e konsumatorit, furnizuesit janë përgjegjës vetëm për ligjin për produktet e tyre që nuk respektojnë ligjin, botuesi nuk mundtë mbajë përgjegjësinë për linjën e prodhimit të paligjshëm nga furnizuesit dhe botuesi pranon të heqë (ose të marrë atë jashtë vendit për shtetet ose vendet) produkte të tilla pas njoftimit nga çdo person ose autoritet sa më shpejt të jetë e mundur.

Për sa i përket të gjitha produkteve të rëndësishme për shëndetin si vajra esenciale, kozmetike, produktet që përmbajnë propolinë, thupër etj, përdoruesit e pranojnë kur urdhëron të informohet për efektet e tyre. Zgjedhja dhe përdorimi i mëpasshëm i këtyre produkteve janëkrejtësisht përgjegjësia e tij. Gjithashtu, ai pranon të jetë i informuar për të gjitha papajtueshmëritë me trajtim të vazhdueshëm. Në rast dyshimi, është përgjegjësi e përdoruesit të marrë këshilla nga një specialist i zgjedhur para se të urdhërojë.

KAPITULLI 4: ÇMIMET, TARIFAT

Çmimet shfaqen në monedhën e blerësit (ose monedhës së zgjedhur me dorë), zbulimi i gjuhës është zbulimi automatik i gjuhës së shfletuesit të blerësit dhe mund të ndryshohet "manualisht" për çdo gjuhë.

Çmimet e produkteve tona cituhen në monedhën e blerësit (për zbulimin automatik të vendit me IP ose zgjedhjen manuale të vendit në faqen e internetit) dhe janë neto duke përjashtuar taksat lokale, kostot e dërgimit janë të përfshira në çmim,taksat lokale ose importet mund të kërkohen në pritje nga autoritetet e vendit të blerësit.

Anijeve të përfshira në çmimin e shitjes.

Të gjitha detyrat dhe taksat e veçanta për shitjen e një produkti të caktuar të panjohur për redaktorin mund të kërkohet nga administrata e vendit të blerësit.

Botuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar çmimet në çdo kohë, por produktet e blera do të faturohen në bazë të normave në fuqi në kohën e regjistrimit të porosisë nga ana e Përdoruesit.

Çdo ndryshim i çmimeve nuk do të pasqyrohet në porositë e vendosura pas postimit të tyre në faqen e internetit.

KAPITULLI 5: ORDER ONLINE

Ju mund të porositni produktet nga disa furnizues në të njëjtën komandë dhe në monedhën tuaj, komanda do të tregojë të gjitha detajet e furnizuesve për produktet, përdoruesi mund të kontaktojë direkt furnizuesit, (faqja e internetit nuk ka shërbim të marrëdhënieve të ftuar)

kjo është ofruesi i vetë që siguron relariononship konsumatorit në produktet e saj, garanci dhe kthimin (ose zëvendësimin) e produkteve të dëmtuar.

Çdo urdhër nënkupton pranimin e plotë të përdoruesit ndaj këtyre Kushteve të Shitjes, pa rezerva ose kufizime të çfarëdo lloji.

Shitja do të përfundojë pas klikimit të butonit të konfirmimit të porosisë pas shikimit nga përdoruesi i detajeve të porosisë dhe pas mundësisë për të ndryshuar ose anuluar.

Pas pranimit dhe konfirmimit të urdhrit nga ana e përdoruesit, një lajmërues konfirmimi do t'i dërgohet atij nga botuesi, duke e kujtuar atë për produktin e porositur me çmimin e saj, kushtet, të renditura nga furnizuesit me informacionin e kontaktit.

Botuesi rezervon të drejtën për të anuluar dhe rimbursuar një shitje pas problemeve apo dështimeve në ose urdhërimin e produkteve.

Në rast mungese ose vonese, botuesi rezervon të drejtën të anulojë dhe të paguajë pjesërisht ose tërësisht një urdhër pas informimit të përdoruesit, i cili do të ofrohet një produkt zëvendësues ose me aftësinë për të pranuar ose refuzuar zëvendësimin.

Botuesi rezervon të drejtën të refuzojë ndonjë urdhër ose dërgim te një përdorues me të cilin kontesti i pagesës lidhur me një urdhër të mëparshëm (pa pagesë, refuzimin e autorizimit të pagesës me kartë krediti etj.). Përgjegjësia e botuesit nuk mund të mbahetkëtë rast.

KAPITULLI 6: DISPONUESHMËRIA E PRODUKTIT

Botuesi ka krijuar një mënyrë të drejtpërdrejtë të dorëzimit nga furnizuesit për të gjitha produktet.

Disponueshmëria e produktit kufizohet nga rezervat e furnitorëve.

Disponueshmëria e produktit në stokun e botuesit njoftohet në faqen e produktit të faqes së internetit.

Disponueshmëria ndryshon në varësi të numrit të komandave të përdoruesit dhe përditësimi i tij kryhet në baza ditore.

Në rast të mungesës së dorëzimit të kohës në ditë pune do të përmendet në faqen e produktit nëse dihet.

Botuesi është i përkushtuar që të përmbushë të gjitha urdhërat edhe ato, produktet e të cilave nuk konsiderohen si të disponueshme, me kusht që pranuesi të pranojë kohën e dorëzimit të njëpasnjëshme në një thyerje të stokut.

Në rast të mungesës së produktit të porositur, botuesi mund t'i ofrojë përdoruesit një produkt tjetër me cilësi dhe çmim të njëjtë. Nëse Përdoruesi nuk e pranon propozimin do të kthehet më së voni brenda 14 ditëve kalendarike nga shumae produktit nuk ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblim.

KAPITULLI 7: DORËZIMI

Urdhrat online në faqen e internetit regjistrohen në kohë reale. Ato përpunohen dhe transportohen brenda një kohe sa më të shkurtër.

Produktet në magazinë do të transportohen brenda 24 ose 48 orëve dhe prandaj zakonisht dorëzohen brenda tre deri katër ditëve të punës pas regjistrimit të datës së porosisë (kohë të ndryshueshme në varësi të vendit të origjinës së produkteve), produkteve jonë dispozicion në magazinë janë dorëzuar në datën e treguar në faqen e produktit në validation qëllim nga ana e përdoruesit.

Në rast të dorëzimit me vonesë që tejkalon 7 ditë pune afati, i cili nuk i atribuohet një force madhore, Përdoruesi mund të zgjedhë të anulojë linjën e kontrollit të produktit në fjalë me postë ose me email. Pjesa tjetër e rendit do të jetë e fortë dhe përfundimtare.

Përgjegjësia e botuesit nuk do të konsiderohet nëse vonesa është për shkak të përdoruesit, një pale të tretë ose për shkak të forcës madhore.

Produktet dorëzohen në adresën e dorëzimit kur urdhërimi nga Përdoruesi dhe Botuesi rezervon të drejtën për të ndarë dërgesat me të njëjtin porosi sipas disponueshmërisë. Megjithatë, shpenzimet shtesë të shkaktuara nga ndarja do të jenë përgjegjësie furnizuesve

Nëse adresa e dërgimit të gabimit nga ana e përdoruesit, kjo e fundit do të duhet të paguajë të gjitha shpenzimet që lidhen me kthimin dhe shumën e kthimit.

Në rast të refuzimit të dorëzimit nga përdoruesi do të duhet të paguajë koston e plotë të kthimit.

Në mungesë të përdoruesit, përdoruesi do të vijë për të mbledhur parcelën e tij brenda kohës së përcaktuar nga mesazhet dhe emailet.

Përtej këtyre herë përdoruesi do të duhet të paguajë koston e plotë të kthimit dhe reshipping.

Tarifat e transportit varen nga mënyra e transportimit të përzgjedhur nga Përdoruesi, vendi i shpërndarjes dhe pesha e paketës.

KAPITULLI 8: PAGESA

Redaktori, me partnerët e tij, ka zbatuar një procedurë të sigurt të pagesës me kartë krediti.

Shfrytëzuesi regjistron numrin e kartelës, datën e skadimit dhe kodin tre shifror në anën e pasme të kartës. Ky informacion është i koduar përpara transmetimit në bankë. Botuesi nuk ka qasje në të dhënat e mbuluara nga sekreti bankar.

Pagesa e produkteve do të bëhet pas konfirmimit të urdhrit sipas mënyrave të mëposhtme të pagesës:

Pagesa me kartë krediti (sigurim i sigurt 3D ose çdo mjet tjetër sigurie):

Shumica e kartave pranohen (Visa, MasterCard, etj).

Për të luftuar mashtrimin, botuesi mund të ndërmarrë kontrolle mbi urdhërat e klientëve. Si pjesë e këtyre kontrolleve mbështetëse, mund të kërkohen dokumente. Kur nuk i transmeton këto pjesë, redaktori rezervon të drejtën të mos konfirmojë komandën.

Në rast të pagesës mashtruese, botuesi rezervon të drejtën për të drejtuar drejtësinë.

Në rast të refuzimit të pagesës nga ana e bankës së klientit, mund të jetë subjekt i dënimeve të vonuara të llogaritura në bazë të normës ligjore dhe të mbajnë të gjitha kostot që lidhen me një procedurë të mundshme të rimarrjes.

Kushtet e pagesës janë objekt i një dokumenti të veçantë në dispozicion në webwebsite.

KAPITULLI 9: PRANIMI

Në dorëzimin e porosisë, përdoruesi duhet të kontrollojë me kujdes para ofruesit (stacionin e parcelës së transmetuesit ose bartësit) gjendjen e paketimit dhe pajtueshmërinë e dorëzimit në sasi dhe cilësi. Duhet të përmendet në dokumentin e paraqituratij nga ofruesi.

Në rast se produktet mungojnë, dëmtohen ose dëmtohen, përdoruesi do të ketë 14 ditë kalendarike për të informuar ofruesin e shërbimit pas shitjes me email ose duke përdorur një formular të dedikuar. Në mungesë të shkruar dhe pas kësaj periudhe asnjë kërkesë përmund të merret parasysh shkëmbimi ose rimbursimi.

KAPITULLI 10: MUNGESA E ARTIKUJVE

Produkti, megjithëse është përmendur në fletën e shpërndarjes, nuk është në paketën e miratuar.

Do të tregojë përdoruesit nëpërmjet emailit ose numrit të porosisë së formularit online, referencës dhe shumës së zërit që mungon.

Pas vlefshmërisë së Shërbimit tonë të Klientit do të bëjmë çdo përpjekje për të transportuar në shpenzimet e saj sendin që mungon sa më shpejt që të jetë e mundur.

Në rast se produkti nuk është i disponueshëm, do t'i propozohet klientit:

Një shpërndarje e re ose

Një produkt i cilësisë zëvendësuese dhe ekuivalente.

Nëse asnjëra nga këto propozime nuk pranohet, botuesi do të rimbursojë produktin e shumës së përdoruesit të humbur brenda 14 ditëve kalendarike pas përgjigjes së konsumatorit ..

KAPITULLI 11: KTHIMET E PRODUKTEVE TË DËMTUARA OSE TË KUNDËRSHTUARA

Produkti brenda paketës është i dëmtuar ose jo në përputhje me kërkesën.

Shfrytëzuesi do të tregojë me anë të postës elektronike ose numrin e porosisë së formularit në internet, referencën dhe sasinë e sendit të dëmtuar ose jo të përputhshëm. Nëse është e mundur bashkangjitni një foto të produktit në fjalë.

Shfrytëzuesi do të kthehet me shpenzimet e tij të dëmtuara ose jo-konform, (të kthyer në paketimin e tij origjinal me të gjithë aksesorët dhe manualet) duke shtypur etiketën e kthimit që do të futet në paketim.

Pas vlefshmërisë së Ofruesit, Furnizuesi do të bëjë çdo përpjekje për të zëvendësuar dhe anuluar në artikullin e tij të shpenzimeve të dëmtuara ose jo në përputhje sa më shpejt të jetë e mundur dhe të kthejë tarifën e kthimit të konsumatorit.

Në rast se produkti nuk është i disponueshëm do t'i ofrohet Konsumatorit:

Një shpërndarje e re ose

Një produkt dhe ekuivalent zëvendësues i cilësisë

Nëse asnjëra nga këto propozime nuk pranohet, botuesi do të rimbursojë shfrytëzuesin e shumës së të ardhurave të pranuara të dëmtuara ose jo në përputhje brenda 14 ditëve kalendarike nga përgjigja e klientit.

KAPITULLI 12: GARANCI NDËRKOMBËTARE DHE KTHIMI

Të gjitha produktet e shitura nga furnizuesit e botuesit janë subjekt i një garancie kontraktuale, e cila nuk përjashton garancinë ligjore. Përfitimet e përdoruesit për artikujt e blerë nga një garanci, duke i lejuar atij që të kthejë produktet e dëmtuara të dorëzuara.

Nëse, gjatë përdorimit dhe para përfundimit të garancisë, produkti provon të ballafaqohet me mosfunksionim ose zbërthim, përdoruesi duhet të informojë shërbimin e klientit me postë, email ose duke përdorur formularin në internet në zonën e konsumatorit dhe duke bashkangjitur një kopje të faturës.

Shfrytëzuesi do të dërgojë në shpenzimet e veta produktin e dëmtuar duke shtypur etiketën e kthimit që do të futet në paketim.

Dy raste të mundshme:

Pajisjet janë të përdorshme

Ajo do të kthehet pasi kostoja e riparimit të anijeve të blihet nga furnizuesi.

Materiali nuk është i riparueshëm

Ajo do t'i kthehet klientit minus shumën e amortizuar

KAPITULLI 13: NËNSHKRIMI DHE PROPOZIMI

Çdo përdorues i faqes së internetit jo-titullare të një llogarie të klientit duhet të ndjekë një procedurë regjistrimi që i lejon atij të hapë llogarinë e tij. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi janë të dhëna konfidenciale që përdoruesi nuk do t'i lirojë palëve të treta. nëse ka dyshim përpërdorimi i paautorizuar i llogarisë, përdoruesi duhet të raportojë menjëherë tek redaktori.

Konfirmimi i hapjes së llogarisë nënkupton pranimin, pas zgjedhjes së kutisë së dhënë për këtë qëllim, termave dhe kushteve të përgjithshme dhe politikave të mbrojtjes së të dhënave të botuesit.

Në të gjitha rastet, ofrimi në internet i numrit të kartës së kreditit dhe vlefshmëria përfundimtare e porosisë do të jetë dëshmi e gjithë rendit në fjalë dhe do të jetë me vlerë pagesën e shumave të shkaktuara nga sekuestrimi i sendeve në urdhër.

Ky vleftë vlen nënshkrimi dhe pranimi i të gjitha operacioneve në faqen e internetit. Sidoqoftë, në rast përdorimi mashtruese të kartës së tij të kreditit, përdoruesi kërkohet, me konstatimin e një përdorimi të tillë, të kontaktojë shërbimin e klientit të botuesit.

përgjegjësi

Redaktori, për të gjitha hapat e marrjes së porosisë dhe për hapat pas përfundimit të kontratës, është një detyrim i rezultatit.

Kështu Botuesi merr përsipër të përshkruajë me saktësi të madhe produktet e shitura në faqen e internetit. Megjithatë, përgjegjësia e botuesit nuk mund të kryhej nëse shkelja e detyrimeve të saj do të ishte për shkak të një paragjykimi të paparashikueshëm dhe të parezistueshëmkontrata e tretë është një rast i forcës madhore. Ngjashëm, përgjegjësia e botuesit mund të shkaktohet për çdo shqetësim ose dëm që rrjedh nga përdorimi i internetit, duke përfshirë një ndërprerje në shërbim, ndërhyrje të jashtme ose praninë e viruseve kompjuterike.

te dhena Personale

Botuesi rezervon të drejtën për të mbledhur të dhënat.

Të dhënat personale të komunikuara nga përdoruesi ose të mbledhura përmes internetit (përmes cookies ose x aktive) synojnë të sigurojnë përfundimin e dërgimit, të përmirësojnë cilësinë e shërbimit dhe të përmbushin më mirë klientin. Përdoruesi pranon përdorimin e këtyre të dhënave nga redaktori,duke përfshirë dhënien e informacionit mbi shërbimet dhe ofertat promocionale që mund të jenë me interes.

Nëse nuk dëshiron të marrë këto oferta, mund të kërkohet në çdo kohë ose direkt në internet në llogarinë e tij, ose me postë duke treguar emrin e tij, adresën e emailit dhe, nëse është e mundur, referencën e konsumatorit.

Përdoruesi ka të drejtën e qasjes dhe korrigjimit të të dhënave personale në lidhje me të, me kërkesë me shkrim në shërbimin e konsumatorit të botuesit.

Të dhënat e klientit mbahen konfidenciale nga botuesi për një periudhë prej 2 vjetësh nga vizita e fundit në faqen e internetit.

Përdoruesi informohet se përpunimi automatik i informacionit, përfshirë menaxhimin e adresave elektronike, është deklaruar në CNIL (Francë) nën numrin 1769234

Redaktori përdor të gjitha mjetet për të siguruar konfidencialitetin dhe sigurinë e të dhënave të transmetuara në ueb. Si e tillë, webwebsite përdor një mënyrë të sigurt të pagesës SSL (Secure Socket Layer).

Pronë intelektuale

Të gjitha elementet e internetit, qoftë vizuale apo audio, duke përfshirë teknologjinë themelore, mbrohen nga copyright, markat tregtare ose patentat.

tërësi

Në rast se çdo dispozitë e kësaj kontrate është e pavlefshme me një ndryshim në legjislacionin, rregulloren ose vendimin e gjykatës, kjo në asnjë mënyrë nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e këtyre kushteve dhe kushteve të shitjes.

kohëzgjatje

Këto kushte aplikohen në të gjithë linjën e shërbimeve të ofruara nga botuesi

dëshmi

Të dhënat e ruajtura në sistemet kompjuterike të redaktorit dhe partnerëve të tij në kushte të arsyeshme sigurie, do të konsiderohen prova e komunikimeve, urdhrave dhe pagesave midis palëve.

Ruajtja dhe arkivimi i transaksioneve

Dorëzimi i urdhrave të blerjes dhe i faturave bëhet në mënyrë të besueshme dhe të qëndrueshme për t'iu përshtatur kopjes besnike dhe të qëndrueshme.

Ligji dhe shkathtësitë

Këto kushte i nënshtrohen ligjit francez. Gjykata kompetente në rastet e mosmarrëveshjes do të jetë vendi i banimit të të pandehurit ose me mundësi të aplikantit, në rast të përdoruesit tregtar, Gjykatës Ekonomike të Alençon Francës.